<img alt="" src="https://secure.enterprise7syndicate.com/790678.png" style="display:none;">
roderburg-background

INTEGRITETSPOLICY

Asolvi respekterar din integritet och är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett var du besöker den i från), ställer en fråga, söker jobb hos oss via vår webbplats, eller som samlas in av oss i andra sammanhang (dessa sammanhang beskrivs nedan) och beskriver om dina rättigheter avseende dina personuppgifter och hur lagen skyddar dig. Se vår Cookiepolicy om hur vi använder cookies på vår webbplats.

Denna integritetspolicy avser att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive alla uppgifter du kan komma att tillhandahålla via denna webbplats, samt hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i andra sammanhang, såsom från fysiska interaktioner eller användning av sociala medier.

Det är viktigt att du läser denna integritetspolicy och eventuell annan integritetspolicy eller annat meddelande avseende korrekt behandling som vi kan förse dig med vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är helt medveten om hur och varför vi använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kompletterar sådana övriga meddelanden och är inte avsedd att ersätta dem.

Asolvi-koncernen består av olika juridiska personer, och inkluderar Asolvi AS, Asolvi Germany GmbH, Asolvi France SAS, Asolvi UK Limited och LP Solutions GmbH & Co. KG. Denna integritetspolicy används på uppdrag av Asolvi-koncernen, så Asolvi, vi, oss eller våra används i denna integritetspolicy, hänvisar vi till det relevanta företaget i Asolvi-koncernen som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att meddela dig vilken koncernföretag som är personuppgiftsansvarig när du köper en produkt eller tjänst av oss. I dataskyddshänseende är Asolvi AS personuppgiftsansvarig för denna webbplats.

Vi har utsett en Data Privacy Manager som ansvarar för tillsyn av frågor i samband med denna integritetspolicy. Om du har några frågor, inklusive eventuell begäran om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta vår Data Privacy Manager vars kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy.

Eftersom vissa av våra juridiska enheter är baserade utanför EU och/eller Storbritannien, utses, i dataskyddshänseende, Asolvi Germany GmbH till deras representant i EU och Asolvi UK Limited utses att vara deras representant i Storbritannien.

1. De personuppgifter vi samlar in

Med personuppgifter avses all information om en individ genom vilken personen kan identifieras. Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har delat in som följer:

 • Personlig information/identitetsuppgifter t.ex. förnamn, namn som ogift, efternamn, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter inkluderar adress (hemadress, postnummer eller annan fysisk adress), e-postadress och telefonnummer.
 • Teknisk data t.ex. adress (hemadress, postadress eller annan fysisk adress) e-postadress och telefonnummer.
 • Tekniska Uppgifter t.ex. IP-adress (internetprotokoll), dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszoninställning och plats, webbläsar-plug-intyper och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att gå in på vår webbplats.
 • Användaruppgifter t.ex. information om hur du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster.

Personuppgifter inkluderar inte uppgifter där din identitet har tagits bort eller som inte är kopplad till eller länkad till dina personuppgifter (anonyma uppgifter).

Vi kan också komma att samla in, använda och dela Aggregerade Uppgifter såsom statistisk eller demografisk information för andra ändamål. Aggregerade Uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men anses inte som personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel komma att aggregera dina Uppgifter om Användning för att beräkna andelen användare som använder en specifik funktion på vår webbplats. I det fall att vi kombinerar eller kopplar Aggregerade Uppgifter med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi dock de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna Integritetspolicy och vår Cookiepolicy.

Observera att i de fall vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan fullfölja det avtal vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du efterfrågar). I sådant fall kan vi behöva avbryta en tjänst du har begärt, men vi kommer att meddela dig då om så är fallet.

2. Hur vi samlar in personuppgifter

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, bland annat genom:

 • Direkta interaktioner. Du eller din arbetsgivare kan ge oss uppgifter om din Identitet och Kontaktuppgifter genom att fylla i formulär, genom att kommunicera med oss per post, telefon, e-post, via vår webbplats eller på annat sätt, genom fysiska möten på mässor, konferenser eller andra evenemang där visitkort eller personlig kontaktinformation ofta utväxlas, eller när du ingår ett avtal med oss för tillhandahållande av våra tjänster.
 • Automatiserad teknik eller interaktion. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfbeteende och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. Mer information om de cookies vi använder finns i vår Cookiepolicy.
 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt nedan:
  • Identitets-, Kontakt- och/eller Transaktionsuppgifter från Asolvi-koncernen, våra tredje parts tjänsteleverantörer och/eller våra partners som du interagerar med i samband med att du tar emot tjänster från oss eller ingår ett avtal med oss.
  • Identitets- och Kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor som Companies House, EU:s Electoral Register (röstlängd inom EU) och/eller sociala medier och webbplatser för videodelning baserade inom eller utanför EU (såsom LinkedIn, Zing och Vimeo).
 • Från jobbansökningar och -förfrågningar. Du kan ansöka om anställning hos Asolvi via vår webbplats. Om du vill göra det måste du tillhandahålla identitets- och kontaktuppgifter och alla andra personuppgifter som du väljer att inkludera i ett personligt brev eller CV. Du kan, om du vill, importera personuppgifter till din ansökan från LinkedIn eller Facebook, och om du använder detta alternativ kommer vi att få dina personuppgifter från ett av dessa företag.

3. Syften för vilka vi använder personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter med stöd av rättsliga grunder. Vi kan komma att samla in och behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Kunder - vi använder dina Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Ekonomiska Uppgifter och Transaktionsuppgifter för att registrera dig eller din arbetsgivare som kund och för att tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive hantering av betalningar, avgifter och avgifter. Detta är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.
 • Kontakt - när du kontaktar oss med en förfrågan använder vi dina Identitetsuppgifter och Kontaktuppgifter för att svara dig.
 • Annonsering, marknadsföring och PR - vi kan komma att använda våra kunders Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Tekniska Uppgifter och/eller Uppgifter om Användning för att bilda en uppfattning om vad vi tror att våra kunder kan vilja ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dem och i sådant fall kommer vi bara att skicka information som bedöms vara relevant för deras användning av våra tjänster. Detta är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att växa och utveckla vår verksamhet inklusive våra produkter och tjänster. Kunder kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om de har begärt information från oss eller köpt tjänster från oss och i båda fallen inte har valt bort sådan marknadsföring. Vi kommer dock att be om uttryckligt samtycke innan vi delar personuppgifter med någon tredje part för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst begära att vi slutar skicka marknadsföringskommunikation genom att kontakta oss.
 • Felrapportering - om du kontaktar oss för att rapportera ett fel på vår webbplats kommer vi att använda Identitets- och Kontaktuppgifterna som tillhandahålls för att rätta till felet i enlighet med vårt berättigade intresse.
 • Rekrytering - personuppgifter som tillhandahålls i samband med rekrytering kommer att behandlas för att vi ska kunna:
  • pröva och utvärdera ansökan;
  • kommunicera med dig avseende rekryteringsprocessen;
  • utföra controller av bakgrund och referenser (i förekommande fall);
  • dokumentera vår anställningsprocess; och
  • för att följa lagar eller föreskrifter;
  • radera och/eller förstöra ansökningskorrespondens och handlingar som innehåller dina personuppgifter inom 6 månader från att de mottagits i det fall anställningsprocessen inte leder till att du blir anställd.
 • Administration - vi kan komma att använda dina Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter och Tekniska Uppgifter för att skydda vår verksamhet och vår webbplats, inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och data hosting. Detta är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att driva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en företagsomstrukturering eller koncernomstrukturering och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.
 • Hemsideanalys - när du använder vår webbplats kan tekniska data och användningsdata samlas in automatiskt. Vi gör detta för att ta reda på t.ex. antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsens innehåll och att anpassa innehållet eller layouten på webbplatsen för dig, i enlighet med vårt berättigade intresse. Detta är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att uppdatera vår marknadsföringsstrategi.

Vi kan också komma att använda personuppgifter som du tillhandahåller oss, på rättsliga grunder, enligt följande:

 • För att hantera och/eller svara på förfrågan eller begäran från dig innan du ingår ett avtal med oss eller som ett resultat av ett sådant avtal.
 • Där vi behöver för att fullgöra avtal vi ska ingå eller har ingått med dig.
 • Där vi behöver följa en förpliktelse i lagstiftning eller bestämmelse, inklusive förebyggande av brott.
 • Där det är nödvändigt för vårt berättigade intresse (eller för tredje part) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte äger företräde över dessa intressen.

När vi behandlar personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse, såsom anges i denna Integritetspolicy, betyder berättigat intresse vårt företags intresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa servicen och den bästa och tryggaste erfarenheten. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan för dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen överskuggas av påverkan för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller det på annat sätt krävs av eller tillåts enligt lag). Kontakta oss för ytterligare information om hur vi bedömer vårt berättigade intresse mot eventuell påverkan för dig med avseende på specifika aktiviteter.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Kontakta oss om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är förenlig med det ursprungliga ändamålet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat ändamål, kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som gör det möjligt för oss att göra det.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

4. Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till relevanta Asolvi-anställda som har behov av sådan åtkomst för det ändamål för vilket de samlades in. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till andra individer eller andra koncernföretag utom under följande omständigheter:

 • Där det ligger i vårt berättigade intresse att dela dina personuppgifter inom Asolvi-koncernen (som det datum denna policy uppdaterades innefattade Asolvi AS, Asolvi UK Limited, Asolvi Germany GmbH, Asolvi France SAS och LP Solutions GmbH & Co. KG).
 • Om våra tjänster till dig eller del av dem kräver tjänster från en tredje part (t.ex. de som anges under ”Partners” på vår webbplats https://www.asolvi.com/se/partners/) för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
 • Om det ligger i vårt legitima intresse för en effektiv drift av vår verksamhet, kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer, till exempel vår CRM-systemleverantör, leverantörer av marknadsföringssupporttjänster, leverantörer av rekryteringsplattformar och kundsupport. Dessa tjänster tillhandahålls för närvarande av HubSpot, Force24, Omnis Intelligence, Teamtailor och Zendesk.
 • Till leverantörer av webbanalys, som Google och/eller Hotjar, med ditt samtycke.
 • Om det är nödvändigt för fullgörandet av vårt avtal med dig, t.ex. där du har bett oss att göra det eller om vi behöver vidta åtgärder för att genomdriva ett avtal som kan ha ingåtts mellan oss.
 • Om vi har en laglig skyldighet att göra det för att uppfylla rättsliga skyldigheter.
 • För att skydda Asolvis, våra anställdas, kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisker.
 • Om vi eller i huvudsak alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som vi har om våra kunder kommer att vara en av de förvärvade tillgångarna.

Vi kräver att alla tredje parter som behandlar personuppgifter för vår räkning respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter dem bara att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

5. Säkerhet

Vi är angelägna om att se till att dina personuppgifter är säkra. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi implementerat lämpliga fysiska och elektroniska såväl som ledningsrutiner för att skydda och garantera de personuppgifter vi samlar in. Dessutom är tillgången till och användningen av de personuppgifter som vi samlar in begränsad till de av våra anställda som behöver personuppgifterna för att utföra en specifik arbetsroll eller aktivitet. Om personuppgifter delas med tredje part i enlighet med denna Integritetspolicy vidtas noggranna åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi har implementerat rutiner för att hantera alla misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om brott där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Överföring av data via internet är inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot dina personuppgifter kommer vi att vidta strikta procedurer och skyddsåtgärder för att försöka förhindra obehörig åtkomst. Vi uppmanar dig att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när du är på internet.

6. Internationella överföringar

En del av våra koncernföretag och externa tredje parter, såsom Asolvi UK Limited, Zendesk, Force24 och Google, är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) vilket innebär att deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter till länder utanför EES, säkerställer vi en likvärdig skyddsgrad genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:

 • Vi överför endast dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen.
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi komma att använda speciella avtal som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa.

Kontakta oss om du vill ha mer information om den särskilda mekanism som används av oss när dina personuppgifter överförs till länder utanför EES.

7. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlat in dem, t.ex. för att uppfylla rättsliga krav, bokföringskrav eller rapporteringskrav.

För att avgöra lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi personuppgifternas omfattning, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, syftet för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och tillämpliga rättsliga krav.

Detaljer om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår datalagringspolicy som du kan begära från oss genom att kontakta oss.

Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter (”den registrerades rätt till tillgång”). Detta innebär att du kan få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
 • Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta innebär att du kan korrigera eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig, vi kan dock behöva verifiera riktigheten av de nya personuppgifter som du tillhandahåller oss.
 • Begära radering av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan be oss ta bort eller radera personuppgifter där det inte finns någon god anledning för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att be oss ta bort eller radera dina personuppgifter om du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att motsätta dig behandling (se nedan), om vi kan ha behandlat dina personuppgifter olagligt eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika rättsliga skäl som kommer att meddelas dig, i förekommande fall, vid tidpunkten för din begäran.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter som bygger på ett berättigat intresse (eller tredjepartsintressen) och det finns något med din specifika situation som gör att du vill invända mot behandling på grund av detta eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande berättigade grunder för att behandla dina personuppgifter som är överordnade dina rättigheter och friheter.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet; (b) om vår användning av uppgifterna inte är lagenlig men du inte vill att vi ska radera dem; (c) när du vill att vi lagrar uppgifterna även om vi inte längre behöver dem av den anledningen att du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har tvingande berättigade skäl att använda dem.
 • Begära överföring av dina personuppgifter till tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen givit ditt samtycke för oss att använda eller i de fall vi använt uppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig.
 • När som helst återkalla ditt samtycke i de fall behandlingen är baserad på samtycke. Detta kommer dock inte att påverka lagenligheten av sådan behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om så är fallet när du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföring till dig genom att följa länken ”avbryta prenumerationen” (eller liknande) på all marknadsföring som skickas till dig eller genom att när som helst kontakta oss. Om du väljer att inte ta emot marknadsföring kommer detta inte att gälla för personuppgifter som tillhandahålls oss som ett resultat av ett köp, produkt- /tjänsteupplevelse eller andra transaktioner.

Om du vill utöva någon av dina ovanstående rättigheter, vänligen skicka en skriftlig begäran till oss på den adress som anges i slutet av denna Integritetspolicy, adresserat till vår Data Privacy Manager.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter eller för att utöva någon av dina andra rättigheter. Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under sådana omständigheter.

Vi kan komma att behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att be dig om ytterligare information om din begäran för att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I sådant fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

9. Andra webbplatser och länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, plugin-program och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje parter samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicies eller för sådana webbplatsers innehåll, riktighet eller åsikterna som uttrycks på sådana webbplatser. Vi undersöker, övervakar eller kontrollerar inte tredje parts webbplatser gällande riktighet eller fullständighet och förekomsten av länkade webbplatser på eller via vår webbplats innebär inte att vi godkänner eller rekommenderar den länkade webbplatsen.

Om du bestämmer dig för att lämna denna webbplats och gå till dessa tredje parts webbplatser, plugin-program och/eller applikationer gör du det på egen risk. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

10. Ändringar av Integritetspolicyn

Denna version uppdaterades senast den 19 januari 2021.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under den tid du har en relation till oss.

11. Kontakta oss

På vår webbplats finns ett kontaktformulär som kan användas för att kontakta oss. Om en användare utnyttjar sig av denna möjlighet kommer de uppgifter som matas in att överföras till oss och lagras. Dessa uppgifter är:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Meddelande

När meddelandet skickas, kommer även följande uppgifter att lagras:

 • Avsändarens IP-adress
 • Datum och tidpunkt för meddelandet

Det finns även kontaktuppgifter på vår webbplats. Det är möjligt att kontakta oss via den angivna emailadressen eller faxnumret. Om du kontaktar oss via något av dessa alternativ lagras dina personuppgifter som överförs till oss automatiskt. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part i detta sammanhang. Uppgifterna kommer endast att användas för behandling av kommunikationen eller behandlingen av din begäran.

Våra kontaktuppgifter:

Asolvi AS
Sluppenvegen 25
N-7037 Trondheim
Norway

Telephone: +47 7 3802 200

Email: dpo@asolvi.com

12. Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till den tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor som gäller för din hemvist och dina uppgifter. Nedan har vi redogjort för berörda myndigheter. Vi skulle dock uppskatta möjligheten att hantera dina problem innan du kontaktar en tillsynsmyndighet, så kontakta gärna oss i första hand.

Norge: Norska datainspektionen (Datatilsynet) - https://www.datatilsynet.no.

Storbritannien: Information Commissioner's Office - https://www.ico.org.uk.

Tyskland: Tyskland har ett federalt system. Information om vem du ska kontakta finns på https://www.datenschutz.de/organisation-datenschutz.

Frankrike: National Commission for Computing and Freedoms - https://www.cnil.fr.